Nieuwsbrief Januari : Er komt een onvoorziene tussenstap in het Ventilus-proces! De bezorgdheden van de omwonenden durft men niet verder negeren!

Nieuwsbrief Januari : Er komt een onvoorziene tussenstap in het Ventilus-proces! De bezorgdheden van de omwonenden durft men niet verder negeren!

Beste buurtbewoner van de E403,

Wij wensen jullie in de eerste plaats een gezond 2020 met veel succes en vreugde! Een gezonde en vreugdevolle woon- en werkomgeving, daarvoor blijven we ons inzetten! We geven je aan het begin van het nieuwe jaar graag een update over het Ventilus-project:

Burgers worden meer betrokken
Begin december kreeg Burgerplatform Leefbaar E403 een mail van de Vlaamse Overheid, de dienst Omgeving Vlaanderen, met de vraag om aanwezig te zijn op een infovergadering georganiseerd door de dienst Omgeving Vlaanderen en Elia op dinsdag 17 december in Brugge.  Deze stap maakt duidelijk dat dienst Omgeving Vlaanderen niet wil nalaten om tijdens de verdere uitwerking van het Ventilus-project ook actiegroepen en omwonenden inspraak te geven.  Doordat jullie via de suggesties en het bijwonen van de barbecue massaal jullie bezorgdheid getoond hebben, voelen zij zich genoodzaakt ook de burgers te raadplegen.  De bezorgdheid van duizenden kunnen ze niet naast zich neerleggen. Dienst Omgeving Vlaanderen verwoordt het als volgt ”De georganiseerde burgers zullen mee betrokken worden in verschillende stappen van het proces”.

Er komt bijkomend onderzoek
Op dinsdagvoormiddag 17 december waren vijf leden van Burgerplatform Leefbaar E403 vzw aanwezig op deze infovergadering, samen met vertegenwoordigers van alle andere actiegroepen langs het traject (Zedelgem, Torhout, Izegem, Ingelmunster, Jabbeke,…).  Vanuit de actiegroepen werd het initiatief genomen om  vooraf samen te komen ter voorbereiding van een gemeenschappelijk standpunt.
Dit is bijzonder goed verlopen.  We hebben samen een standpunt op papier gezet dat vanuit alle actiegroepen samen voorgelezen werd (zie bijlage). Een bijzonder krachtig signaal dus van alle bewoners langs het huidige traject.

Omgeving Vlaanderen wist onder andere te melden dat er door de burgers heel wat vragen gesteld werden die “niet de eenvoudigste vragen waren om te beantwoorden”.  Daarom stelt het planteam van Dienst Omgeving Vlaanderen dat er bijkomend onderzoek en overleg nodig is.  Er is met andere woorden een onvoorziene tussenstap nodig in het hele Ventilusproces. Dat is een stap tussen ‘het eerste participatiemoment 02’ en ‘de opmaak en finaliseren van de Scopingsnota 03’).  Zij stellen dat ze de tussenstap voor de zomer van 2020 willen afronden.
Lees verder onder de illustratie

Het planteam van Omgeving Vlaanderen heeft het bijkomende onderzoek  voor deze tussenstap opgesplitst in verschillende onderdelen. Hieronder een korte toelichting van het bijkomend onderzoek:
1. Technologie
Men wil de technologiekeuze herevalueren.  Het planteam stelde al de vraag aan Elia om een extra studie te laten uitvoeren. Zij moeten onderzoeken of een verbinding in gelijkstroom een redelijke oplossing is voor Ventilus? En wat de maximale afstand is dat Ventilus ondergronds kan gebracht worden?
Verder wil men gelijktijdig  omwille van de tijdswinst ook al de best geschikte pylonen onderzoeken…
2. Landbouw
Door de vele vragen die gesteld werden naar de invloed op de landbouwuitbatingen zal daar bijkomend onderzoek over gebeuren door het ILVO. Enerzijds wil men tot een overzicht komen van de bestaande wetenschappelijke kennis rond de invloed van hoogspanning op landbouw. Anderzijds wil men ook vragen stellen aan landbouwers die al onder hoogspanningslijnen wonen en werken.
3. Gezondheid
Men wil een bevattelijk overzicht maken van alle wetenschappelijke kennis over gezondheid en hoogspanning. Er  wordt gedacht aan een klankbordgroep met milieugezondheidsdeskundigen, professoren geneeskunde, kankerspecialisten en mensen uit het middenveld zoals de Stichting tegen Kanker. De klankbordgroep zal het planteam adviseren over het thema gezondheid.
4. Vogels
De impact van hoogspanningslijnen voor vogels is ook een thema dat in vele opmerkingen naar voor kwam.  Natagora en Natuurpunt zijn in opdracht van Elia reeds enige tijd bezig aan een update van het rapport van 2012 om het risico op draadslachtoffers per zone in kaart te brengen. De resultaten ervan worden verwacht op tijd beschikbaar te zijn.
5. Vergoedingen
Het planteam heeft aan Elia gevraagd om ook de vergoedingspolitiek te  herevalueren. Nieuwe inzichten worden meegenomen, zoals bv. de impact van de hoogspanningsinfrastructuur op de landbouwbedrijfsvoering als dat zou blijken.

Via de link kan je een meer uitgebreide uitleg over deze procesnota 2.0 vinden.

Burgerplatform Leefbaar E403 wil aan alle onderdelen van dit bijkomend onderzoek meewerken, maar blijft zich verzetten tegen een hoogspanningslijn zoals thans voorzien!

We zien dat Elia en de Vlaamse overheid ons verzet niet naast zich kunnen neerleggen en deze bijkomende onderzoeken zijn hier getuige van.
Het blijft enorm belangrijk dat we met zijn allen onze stem blijvend laten horen – dat we niet tegen groene energie zijn, maar dat Vlaanderen consequent moet zijn en ook het transport van elektriciteit duurzaam en maatschappelijk aanvaardbaar moet maken.  Ook al kost het meer of vergt het nieuwe technieken!  Een project ten bate van de gemeenschap kan zijn lasten niet afwimpelen op een klein deel van de bevolking!

Groeten,
Burgerplatform Leefbaar E403