Nieuwsbrief augustus : Ventilus, een ongecontroleerd gezondheidsexperiment? Nieuwe acties op komst. Toon onze affiche!

Nieuwsbrief augustus : Ventilus, een ongecontroleerd gezondheidsexperiment? Nieuwe acties op komst. Toon onze affiche!

Burgerplatform start een nieuwe campagne om onze zorge in de kijker te zetten. Een warme oproep aan iedereen om de affiche uit te hangen. Binnenkort ook grotere acties, wordt vervolgd!
Download hier onze affiche. Inwoners van de ‘zoekzone’ krijgen deze affiche binnenkort ook in de bus. Lees hier de begeleidende brief .

Lees hieronder onze nieuwsbrieven, de nieuwste eerst.

Worden wij het volgende gezondheidsexperiment?

Beste buurtbewoner van de E403,

In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de volgende tussenstap in het proces van de Ventilus hoogspanning.  Experten deden een dubbelcheck van de verschillende technologische mogelijkheden (bovengronds, ondergronds, gelijkstroom, wisselstroom).
Een aantal belanghebbenden werden nadien uitgenodigd om samen met de experten en dienst Omgeving  tot een gedeeld begrip van de feiten te komen. Ook ons Burgerplatform Leefbaar E403 was, samen met vijf vertegenwoordigers van omwonenden in andere regio’s,  daarbij aanwezig.
In de tweede helft van juni werden in sneltempo vier online overlegmomenten georganiseerd. De belanghebbenden dienden op heel korte tijd veel studies na te lezen en info  te verwerken, waarvoor dank.   Pas na lang aandringen werd een vijfde sessie georganiseerd omtrent straling.
Op zes juli  werden de conclusies door dienst Omgeving toegelicht aan een iets ruimer publiek, om nadien aan de Vlaamse Regering te bezorgen.

Ontgoocheling
De burgerplatforms hebben achteraf een heel slecht gevoel bij het verloop van deze overlegmomenten. Na alle moeite die duizenden burgers namen om zich in te werken in de materie om suggesties en voorstellen in te dienen, blijkt dat er enkel een dubbelcheck gebeurde van het oorspronkelijke voorstel van Elia.
Eén van de omwonenden verwoordde het achteraf zo ‘Ik ben professioneel niet gewend om op deze manier te vergaderen, maar dit overleg boezemt de kleine burger toch echt angst in.  We worden omver geblazen door grote woorden en monologen’.

Geschokt
In de toelichting over straling kwam zelfs naar boven dat er op vandaag geen permanente metingen gebeuren.  Momenteel is er een volledige wetteloosheid.  Er bestaat zelfs geen dwingende regelgeving, laat staan dat er handhaving bestaat.   Dit kan toch niet in Vlaanderen in 2020!
Met deze info kijken we al angstig uit naar het verslag van de klankbordgroep gezondheid. Durven zij aandringen op metingen, op aanpassing van de regelgeving en handhaving?
Lees verder in deze nieuwsbrief waarom de ganse tussenstap ‘dubbelcheck technologie’ eigenlijk een opgevoerd toneelstuk was en we sterk het gevoel hebben dat we niet ernstig genomen worden.

De experten
We stellen ons nog steeds vragen omtrent de neutraliteit van de experten.  Hun opdracht was om duidelijk te maken dat wisselstroom als enige mogelijke technologie kan weerhouden worden.  Alle problemen met gelijkstroom werden heel sterk beklemtoond en als onoverkomelijk beschouwd.  Problemen met wisselspanning werden geminimaliseerd, hoewel hier ook grote risico’s zijn en nog verder onderzoek nodig is.

Dit was geen dubbelcheck, maar een éénzijdige publieke verdediging van het Elia voorstel !  

De vragen
De vragen uit de duizenden bezwaren van omwonenden tijdens de inspraakronde werden herleid tot een schamele zes vragen over gelijkstroom en vier over wisselstroom. Dat dienst Omgeving daarbij zelf de selectie van de vragen deden zonder verdere uitleg, is natuurlijk niet bevorderlijk voor het vertrouwen. Veel vragen van de omwonenden bleven onbeantwoord. De discussie werd zeer strak afgelijnd. De vertegenwoordiger van Elia blokte veel vragen en alternatieven af door te stellen dat ze niet voldeden aan de criteria uit de startnota, die de Vlaamse regering heeft opgelegd. Moeten die dan niet herzien worden?
Wanneer we de experten vroegen om zelf een constructief voorstel te doen dat voldeed aan de criteria voor het Ventilusproject en dat ook rekening hield met onze bezorgdheden, werd dit snel afgewimpeld dat dit niet tot de opdracht van de experten behoorde.

Tijdsdruk
Het element tijdsdruk was zeer sterk aanwezig.  Enerzijds daar het project er zeer dringend moet komen omdat de windmolens op zee aangesloten moeten worden.  De oplossing gelijkstroom wordt gezien als “nog enkele (5) jaren te vroeg”. Er is nog volop onderzoek nodig om de onduidelijkheden op te vangen. Volgens Elia kan dit niet. Weeral een voorbeeld van te hoge tijdsdruk.
Anderzijds lieten de experten (grotendeels professoren) verstaan dat zij onder tijdsdruk stonden. Zij werden slechts een maand geleden aangesteld en moesten  in volle examenperiode hun advies uitbrengen. Wanneer experts dan toch even over alternatieven wilden praten, werden zij op het zeer beperkte tijdskader van het Ventilusproject gewezen.
In Nederland is de tijdsindeling voor het plaatsen van een hoogspanningsleiding ± 15 jaar, waarvan 10 jaar voor ontwerp, discussiëren, en bijkomend onderzoek. Dit is een groot verschil met Ventilus dat op een paar jaar gebouwd zou moeten worden!
Er is bij alle belanghebbenden het gevoel dat oplossingen opgedrongen worden en dat niet alle mogelijkheden voldoende onderzocht worden.

Straling
Ventilus  wordt mogelijks de zwaarste hoogspanningsverbinding van België.   Ze zal 50% meer vermogen hebben dan de bestaande Stevinlijn (Zeebrugge-Zomergem-Avelgem) , die ze moet opvangen bij problemen met deze lijn.  Uit de slechts vier metingen onder deze lijn, die er enkel kwamen op vraag van de bewoners zelf, blijkt dat de helft ervan de richtwaarde reeds overschrijden.
Permanente metingen gebeuren nergens in België.  Hoe weet de overheid of Elia dan dat ze geen schadelijke invloed op ons gezondheid veroorzaken?  Nog ingrijpender is dat er zelfs geen duidelijke regelgeving noch handhaving bestaat.  Dit is net als met een auto op de autostrade rijden zonder snelheidsmeter, waarbij geen  snelheidsregels zijn en ook geen sancties.procedures bestaan tegen te snel rijden.
Zo gaat het heel gemakkelijk.  Zolang er niet permanent gemeten wordt, kan men doen wat men wil !  Zolang er ook geen handhaving is, worden wij vogels voor de kat.  Dit kunnen we toch niet laten gebeuren !    Worden wij dan het volgende gezondheidsexperiment ?
Besluit
Onze conclusie blijft dezelfde als vorige nieuwsbrief.  Ondanks de Corana wil men toch de vooropgestelde timing van het project behouden.   De ganse tussenstap ‘dubbelcheck technologie’  bleek een opgevoerd toneelstuk.  We hopen dat  in de klankbordgroep gezondheid wel rekening zal gehouden  worden met onze bezorgdheden, want hier is dit niet het geval.

De Vlaamse regering moet kiezen voor toekomstgerichte technologieën die de laagste effecten op de omgeving hebben ipv voor oudere technieken.  We zijn niet tegen groene energie, maar Vlaanderen moet consequent zijn en ook het transport ervan moet op een duurzame en maatschappelijke aanvaardbare manier gebeuren. 

Ons burgerplatform is nog verre van uit gestreden !