Onafhankelijk intendant aangesteld door minister Zuhal Demir.

Onafhankelijk intendant aangesteld door minister Zuhal Demir.

Mei-Juni 2021
Waarom een intendant?
De Vlaamse Regering keurde de startnota voor het ruimtelijk plan Ventilus twee jaar geleden goed. Sindsdien zijn bij verschillende betrokkenen veel vragen en bezorgdheden ontstaan, onder meer over de gezondheid en technologiekeuze. Bijgevolg kunnen er volgens Vlaams minister Zuhal Demir geen volgende stappen gezet worden in het dossier voordat er opnieuw vertrouwen in het project is. Daarom kondigde ze in februari 2021 aan dat er een intendant aangesteld zou worden, die het vertrouwen moet herstellen.

Deze opdracht is nu toegekend aan Guy Vloebergh. Hij zal als onafhankelijk en onpartijdig tussenpersoon gesprekken aangaan met de betrokken partijen, zoals de bewoners en gemeentebesturen. Daarnaast zal hij ook antwoord bieden op de vragen die er leven, en informatie op een transparante, heldere manier tot bij het publiek brengen. “Guy Vloebergh krijgt de opdracht om de bezorgdheden te capteren, om te zorgen dat er rekening mee wordt gehouden in de procedure en bovenal om te zorgen dat iedereen concrete antwoorden krijgt op zijn of haar vragen. Alleen door open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan kan het vooropgestelde project stappen vooruitzetten”, aldus minister Demir.

Vloebergh krijgt van de Vlaamse Regering een (verlengbaar) mandaat voor zes maanden om het project Ventilus terug op de rails te krijgen en te bemiddelen tot een voorkeurstraject. Hij zal voortdurend in dialoog blijven met de bevoegde minister Demir.

Omwonenden, landbouwers en de lokale politiek hebben zich tegen deze hoogspanningslijn gekant omdat zij vragen hebben over het te volgen traject en over de mogelijke gezondheidsimpact op mens en vee. “Er zijn nog te veel vragen en er is nog te weinig vertrouwen om het project zonder pardon verder te zetten”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Guy Vloebergh moet als neutrale tussenpersoon het Ventilus-project weer vlot trekken. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) stelde hem  aan omdat de gemoederen tussen de buurtbewoners en netbeheerder Elia hoog oplopen over de plannen voor een nieuwe hoogspanningslijn langs de E403.

De minister stelde daarbij vast dat de weerstand op dit moment het sterkst is in Zedelgem en de gemeenten langs de E403. Daar lieten diverse burgerbewegingen en veel lokale burgemeesters van zich horen. Het gaat onder meer om de burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde. “Op basis van inspraakacties die voorzien zijn in de procedure, kunnen er mogelijk nog andere tracés bijkomen. Dat betekent dat het aantal betrokken gemeenten en inwoners nog verder zullen toenemen vooraleer er een gemotiveerde keuze kan gemaakt worden”, zegt de minister.

Waar de federale regering bevoegd is voor de offshore windmolenparken, is het ruimtelijk uitvoeringsplan en de vergunningen die nodig zijn om de stroom op het land te krijgen, een Vlaamse bevoegdheid. “Verschillende federale ministers verkondigden dat de Vlaamse regering de vergunning simpelweg snel moet afleveren. Maar zo werkt het niet”, zegt Demir.

Volgens haar zijn er door de omvang van het project en de technische aard van de procedure nog veel te veel vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. “Daar mag niet te snel overeen gegaan worden. Er is ook een grote ongerustheid over de gezondheid en de gebruikte technologie. De taal en de boodschappen die door experten en sommige stakeholders hierrond gehanteerd worden, zijn ook niet altijd begrijpelijk voor iedereen”, erkent de minister. Volgens haar zijn er geen verdere stappen mogelijk in het dossier zonder extra overleg om het vertrouwen te (her)winnen.

“Er moeten heldere antwoorden komen op alle concrete vragen van de lokale besturen en die informatie moet ook helder en transparant tot bij elke betrokken burger en stakeholder gebracht worden”, legt Demir uit. In overleg met de Vlaamse regering wordt er daarom een intendant aangesteld die als neutraal figuur in overleg gaat met alle betrokkenen. “Hij of zij moet zorgen voor duidelijke, transparante, eerlijke en concrete informatie op maat van alle betrokkenen. De klemtoon moet daarbij liggen op informeren, niet op overtuigen”, klinkt het.
(Bronnen
https://vilt.be/nl/nieuws/onafhankelijk-intendant-moet-ventilus-project-opnieuw-op-de-rails-krijgen
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210507_95728688 )

Geef een antwoord