Verzoekschrift ingediend! Wij vragen om de lopende procedure rond Ventilus meteen stil te leggen!

Verzoekschrift ingediend! Wij vragen om de lopende procedure rond Ventilus meteen stil te leggen!

Verzoekschrift ingediend! Wij vragen om de lopende procedure rond Ventilus meteen stil te leggen!

Met onze vorig nieuwsbrief “Worden wij het volgende gezondheidsexperiment?” uitten wij onze bezorgdheden over de afloop van het overleg in de stakeholdersgroep ‘technologie’. De bedoeling ervan was de technologiekeuze (wisselstroom of gelijkstroom, ondergronds of bovengronds) meer diepgaand te onderzoeken. Na afloop hielden we een slecht gevoel over en hadden wij de indruk dat we niet serieus genomen werden. Onze alternatieve voorstellen werden niet terdege onderzocht, om niet te zeggen van tafel geveegd. Over de stralingshinder die overduidelijk zeer groot zou worden, werd inderhaast nog een vijfde sessie ingericht, maar alleen als doekje voor het bloeden, zo leek het. Tijdsdruk om zo snel mogelijk de stroom van de windmolens op zee het land binnen te brengen en de plandoelstellingen van het project bleken meermaals hun voornaamste argument.

Er is nog helemaal niets beslist!

Toen in augustus in de Krant van West Vlaanderen een artikel met als titel “Hoogspanningslijn blijft zeker bovengronds” verscheen, waren wij serieus misnoegd. Dit was duidelijk een gewiekste zet van het Departement Omgeving Vlaanderen en Elia! Iets wat helemaal nog niet beslist is door de politieke overheid naar buiten brengen alsof het al beslist was. Ook de bevoegde minister kon er niet om lachen.

De overlegpartners op deze manier buiten spel zetten, dat doe je niet!
Het is de voltallige Vlaamse Regering, die beslist hoe het Ventilusproject er zal uitzien, niet de ambtenaren van het Departement Omgeving Vlaanderen of Elia.

Toen we onlangs informeerden bij Departement Omgeving Vlaanderen bleek dat zij voorlopig niet meer communiceren over het project.


Pers Vlaams Parlement 21 oktober
Minister Zuhal Demir verwoordde het zo in haar antwoord op de parlementaire vragen van Jeremie Vaneeckhout en Bart Dochy : “Wat het communicatie-initiatief betreft, voor alle duidelijkheid, ik verslikte me ook in mijn koffie. Ik werd ook aangesproken. Ineens stond dat in de Krant van West-Vlaanderen. Ik vroeg me af: ‘Ah, hebben wij hier iets beslist? …..’Maar ik vind het wel jammer, want veel mensen die daar wonen, vragen onnodig wat er aan de hand is: de studies zijn nog niet afgerond en men heeft al beslist. Ik zou dat ook hebben. Ik vind dat gewoon not done, maar bon.’


We willen de politici op een correcte wijze inlichten!

Het was duidelijk nu. We moesten met onze terechte bezorgdheden omtrent de bevooroordeelde technologiekeuze en het gebrek aan stralingsnormen naar de democratische vertegenwoordigers van het volk, de verkozen vertegenwoordigers van de duizenden bewoners langs het Ventilus-traject. Zowel de gemeentebesturen, de burgemeesters, de leden van het Vlaamse parlement, de volksvertegenwoordigers en de ministers van onze Vlaamse en Federale regering werden allemaal rechtstreeks geïnformeerd. Het vertrouwen om via de ambtenaren en Elia te overleggen is helemaal zoek.
Maar je kan niet naar hen toe gaan zonder goed onderbouwde tegenargumenten en een sterk plan. Als je de vele bezorgdheden uit, dan moet je ook met bewijzen en sterke, haalbare alternatieven komen. Bij Elia en Omgeving Vlaanderen hebben ze mensen in dienst die voltijds de plannen kunnen uitwerken en verdedigen. De bevolking die zich benadeeld voelt en die die plannen wil aanvechten, moet er zijn eigen schaarse vrije tijd in investeren. Gelukkig zijn er heel wat mensen van Burgerplatforms en vertegenwoordigers van de getroffen bevolking die dit op een zeer gedreven manier doen.

Samenwerking tussen burgerplatforms en onafhankelijk expert

De verschillende burgerplatforms en Filip Vanaeken sloegen de handen in elkaar. Filip Vanaeken is een onafhankelijk expert en besteedde kosteloos al honderden uren in het Ventilus-project aan onderzoek naar de vele schadelijke gevolgen van deze zware bovengrondse hoogspanningsverbinding op wisselstroom en het uitwerken van alternatieven in de onschadelijke gelijkstroom ondergronds. Iedereen kent Filip nog wel van zijn gevatte uiteenzettingen aan de deur van alle infomarkten! Via deze weg willen we Filip bedanken voor zijn inzet!
Het blijkt dat door Ventilus de straling immers veel hoger zou worden als tot nu toe door de WHO als aanvaardbaar beschouwd wordt. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat de oplossing ‘ondergronds met gelijkstroom’ wel degelijk haalbaar is.

De plandoelstellingen van het Ventilusproject maken een andere uitkomst onmogelijk

We hebben de alternatieven en de bezorgdheden over straling helemaal tot in de puntjes uitgewerkt maar kwamen tot het besluit dat onze alternatieven het onmogelijk konden halen onder de voorwaarden die vooropgesteld werden bij aanvang van het Ventilusproject. De plandoelstellingen en de strikte technologiekenmerken zijn zodanig geschreven dat enkel de verbinding via wisselstroom in overweging kan genomen worden.
Zodoende stelde hij een verzoekschrift op waarbij de plandoelstellingen en opgelegde technologiekenmerken in vraag gesteld worden. Momenteel leeft het gevoel dat , omdat wisselstroom nu eenmaal de goedkoopste oplossing is, de plandoelstellingen zodanig geschreven zijn dat het te onderzoeken project sowieso een project op wisselstroom moet zijn.

Verzoekschrift aan het Vlaams parlement

Om de plandoelstellingen te kunnen wijzigen werd een verzoekschrift opgemaakt. Een verzoekschrift van 61 pagina’s met 11 uitgebreide gemotiveerde verzoeken werd ingediend bij het Vlaams Parlement getekend door vertegenwoordigers van lokale actiegroepen die ook hebben deelgenomen aan de stakeholdervergaderingen technologiestudie, waaronder het Burgerplatform Leefbaar E403 en het Burgerplatform Begraaf Ventilus. Het verzoekschrift vraagt om de procedure over Ventilus onmiddellijk stil te leggen, de gevraagde alternatieven te onderzoeken en daarna het proces opnieuw op te starten onder gewijzigde voorwaarden.
Er werden 2 alternatieven voorgesteld die het onderzoeken waard zijn. Het Ventilusproject is te kortzichtig en onvoldoende onderzocht!
Een hernieuwde opstart met aangepaste plandoelstellingen en technologiekenmerken is absolouut nodig om het voorzorgsprincipe van de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheid bij mensen te kunnen toepassen en om niet meer in strijd zouden zijn met meerdere Europese Verdragen.
Het verzoekschrift werd op 12 november ontvankelijk verklaard door de voorzitter van het Vlaams parlement en doorverwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, waar het verder behandeld zal worden. Het ganse verzoekschrift en de samenvatting vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Zes belangrijke punten uit het verzoekschrift :
– Het voorzorgsprincipe voor de gezondheid van mensen wordt niet toegepast.

– Er is een aanpassing van de plandoelstellingen en technologiekenmerken nodig.
– Bijkomend onderzoek van 2 ingediende alternatieve voorstellen :
•rechtstreeks ondergronds op gelijkstroom naar Avelgem van nieuw windmolenpark aan zee + nieuwe verbinding Engeland => reserveverbinding max 3 GW tussen Stevin en Izegem/Avelgem ondergronds of bovengronds op gelijk of wisselstroom
•meer toekomstgericht : alle toekomstige energie uit zee in zwaarder vermogen dan nu nodig aanleggen ondergronds op gelijksstroom rechtstreeks naar plaats waar grootste verbruik is en waar aangesloten kan worden op huidig goed uitgebouwd hoogspanningsnet rond de kerncentrales die ooit gaan sluiten vb Mercator/ Doel…

– De onrealistische studies van Elia over de gelijkstroomtechnologie.
– De technische gevaren van de door hen voorgestelde wisselstroomtechnologie.
– Het ontbreken van wetgeving en controlemetingen in verband met de straling.
– De gevolgen voor dieren en de landbouw van bovengrondse hoogspanningsverbindingen op -wisselstroom.

We blijven bezig en jullie kunnen ons helpen

Ondertussen is Burgerplatform Leefbaar E403 samen met Burgerplatform Begraaf Ventilus in naam van alle omwonenden bij verschillende lokale en Vlaamse politici de inhoud van het verzoekschrift persoonlijk gaan toelichten, alsook hoe Ventilus gezien wordt vanuit de bril van de bevolking.

Intussen zijn al verschillende parlementaire vragen gesteld over het project en de communicatie errond.

Ook met de ministers willen wij praten! Het Ventilusproces mag geen ongecontroleerd gezondheidsexperiment worden! Daar zullen we alles aan doen !

Maar ook jullie kunnen ons helpen. Blijf de affiches uithangen, spreek uw lokale politici of volksvertegenwoordiger aan, vraag hen wat ze doen/gaan doen om onze gezondheid, ons zicht en onze eigendommen te beschermen, maar vooral dat ook zij aandringen op het aanpassen van de plandoelstellingen zodat ondergronds op gelijkstroom ook verder onderzocht wordt.

De Vlaamse regering moet kiezen voor toekomstgerichte technologieën die de laagste effecten op de omgeving hebben. We zijn niet tegen groene energie, maar Vlaanderen moet consequent zijn en ook het transport ervan moet op een duurzame en maatschappelijke aanvaardbare manier gebeuren.

Ons burgerplatform is nog verre van uit gestreden !

Groeten,
Burgerplatform Leefbaar E403


Pers 29 september
De actiegroep tegen Ventilus heeft deze namiddag actie gevoerd tijdens de Binck Bank Tour. Ze protesteerden met spandoeken tegen de bovengrondse hoogspanningslijn langs de E403, van de kust tot in Ave

De actievoerders wilden met hun protest in beeld komen tijdens de live uitzending van de wielerwedstrijd en daar slagen ze ook in. Op lgem.

verscheidene plaatsen op het parcours hebben ze reuzenspandoeken op de grond gelegd, want die vallen op vanuit de helikopter, die de luchtbeelden maakt. Met hun actie willen ze duidelijk maken dat ze de strijd niet opgeven en dat de hoogspanningslijn voor hen hoe dan ook ondergronds moet om gezondheidsredenen.


  • Pers 8 oktober
    Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laat weten dat alle mogelijke alternatieve tracés onderzocht worden. Dit blijk uit haar antwoord op een parlementaire vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang)


Pers 21 oktober
Minister Zuhal Demir verwoordde het zo in haar antwoord op de parlementaire vragen van Jeremie Vaneeckhout en Bart Dochy : “Wat het communicatie-initiatief betreft, voor alle duidelijkheid, ik verslikte me ook in mijn koffie. Ik werd ook aangesproken. Ineens stond dat in de Krant van West-Vlaanderen. Ik vroeg me af: ‘Ah, hebben wij hier iets beslist? …..’Maar ik vind het wel jammer, want veel mensen die daar wonen, vragen onnodig wat er aan de hand is: de studies zijn nog niet afgerond en men heeft al beslist. Ik zou dat ook hebben. Ik vind dat gewoon not done, maar bon.’”


  • Pers 17 november De zestien burgemeesters van de Midwest-regio vragen extra onderzoek in het dossier van Ventilus. “Er moet extra tijd voorzien worden voor bijkomend onderzoek naar de alternatieve voorstellen van de burgerplatformen”, zegt Bart Dochy, voorzitter van de cluster milieu van Midwest. “Daarnaast pleiten we ervoor om de timing van het project te verruimen.


Geef een antwoord